สมาชิกเวรสีแดง
สมาชิกเวรสีแดง
ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น
1 เด็กชาย นนทวัฒ์  เข็มทิศ ป.2
2 เด็กหญิง ปริยากร พุ่มแจ้ง ป.3
3 เด็กหญิง ปทิตตา โพธิศูนย์ ป.3
4 เด็กชาย พีรวิชย์ เหง้าน้อย ป.3
5 เด็กหญิง เมธาพร ทวีชาตฺ ป.4
6 เด็กหญิง ปริฉัตร ยอดทองหลาง ป.4
7 เด็กชาย ชนาพัทธ์ กาลาภัคดี ป.5
8 เด็กหญิง ญาณิศา ธัญกรรม ป.5
9 เด็กหญิง ศิวพร แสงแก้ว ป.6
10 เด็กชาย ณัฐกร แสงแก้ว ม.1
11 เด็กชาย กิตติธัช เมนไธสง ม.1
12 เด็กหญิง นิดา ใจรัมย์ ม.2
13 เด็กหญิง ราตรี เสหะ ม.3
14 เด็กชายกรวิชญ์  รุ่งเรือง ป.1
15 เด็กหญิงณัชชา  หมอนอิง ป.1