สมาชิกเวรสีฟ้า
สมาชิกเวรสีฟ้า
ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น
1 ด.ช.อานนท์  พานาดา ม.3
2 ด.ญ.รุ่งตะวัน  ตลิ่งชัน ม.3
3 ด.ญ.จุฑารัตน์  หมอนอิง ม.2
4 ด.ช.ภูริวัฒน์  ตลิ่งชัน ม.2
5 ด.ช.พายุ  หวานชิต ม.1
6 ด.ช.กฤตชญา  ทุมไทสง ม.1
7 ด.ญ.อโรชา  จันทร์มณี ป.6
8 ด.ช.นิรุต  ใจรัมย์ ป.6
9 ด.ญ.ณัฐณิชา  มหาชัย ป.4
10 ด.ญ.ณัฎฐณิชา  มั่นกิจ ป.4
11 ด.ญ.มนัสพร  บุญมาสอน ป.3
12 ด.ญ.แพรตะวัน  โคยามา ป.3
13 ด.ญ.ณัฎฐณิชา  ทัศนัย ป.3
14 ด.ช.ฟีโน่  คำศรี ป.1
15 ด.ญ.วรัชยา  ชื่นชอบ ป.1