วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

สร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งระบบ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 

ปรัชญาของโรงเรียน 

พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ