พนักงานราชการและอัตราจ้าง

นางสาวพชรกมล คำปัน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายอลงกรณ์ โพธิ์เหมือน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกษมสันต์ รุ่งเรือง
นักการภารโรง

นายวันชัย บริรักษ์
ครูอัตราจ้าง